RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

(”Játékszabályzat”)

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

St. Moriz Rossmann x Krémmánia Beauty Expo – 2024.05.09. elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Primőr Kozmetikai Kft. (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Liget utca 3., adószáma: 11094418-2-03., adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-75939/2014 (”Szervező”) a játék lebonyolítója Spice Communication Kft. (székhely: 1022 Budapest, Detrekő utca 12.,) továbbiakban „Lebonyolító”.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.6. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképességében nem korlátozott természetes személy (”Játékos”) vehet részt.

2.2 A Játékos a Játékban úgy vehet részt, hogy a 3. pontban írt időtartama alatt:

A Játékos köteles a regisztrációs kérdőívet megfelelő adatokkal kitölteni és azt online kitöltés esetén online elküldeni. Továbbiakban „Regisztráció.”

2.2.1. A szelvényeken kitöltendő személyes adatok: teljes név, postázási cím, e-mail, telefonszám, születési dátum

2.3 Egy Játékos egyszeri alkalommal Regisztrálhat a játékban a 2.2 pontban foglaltak szerint.

2.4 Azokat a Regisztrációkat, amelykitöltése a Játékszabályzatban leírt tartalmi előírásoknak nem felel meg, a Szervező érvénytelennek tekinti és kizárja a Játékból.

2.5 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen nem valós adatokkal, vesznek részt a játékban.

2.6 A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, kapcsolt vállalatai alkalmazottjai, valamint azon harmadik személyek, akik részt vettek a Játék tervezésében, szervezésében lebonyolításában. A Játékban szintén nem vehetnek részt az előbb említett személyek Ptk. 8.1.§ 1. és 2. pont szerinti hozzátartozói, a jelen pontban foglaltak szerint.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

St. Moriz Rossmann x Krémmánia Beauty Expo – 2024.05.09. Nyereményjáték (Regisztráció gyűjtése) 2024. 05.09. napján 12 óra 00 perctől 2024. 05.09. napján 20 óra 00 percig tart.

4. SORSOLÁS

4.1. St. Moriz Rossmann x Krémmánia Beauty Expo – 2024.05.09. Nyereményjáték Sorsolása

A Szervező az online felületen leadott érvényes pályázatok közül online randomizált sorsolással, a random.org segítségével 2024.05.10. napján 9 óra 00 perckor 5 db nyertest, és 5 db pótnyertest sorsol ki. A sorsolás helyszíne: Dr. Máté és Dr. Szente Közjegyzői Iroda 1096 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 61. IV. em. 4.).

4.2 A Szervező a sorsoláson 5 darab nyereménycsomagot sorsol ki.

5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1 St. Moriz Rossmann x Krémmánia Beauty Expo – 2024.05.09. Nyereményjáték során a következő nyeremény kerül kisorsolásra:

Összesen 5 db nyereménycsomag, csomagonként:

5.2 Nyereményenként 1 db nyertes és 1 db pótnyertes kerül kisorsolásra.

5.3 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

5.4 A Szervező a nyertes Játékost a 4.1 pontban írt sorsolás napján(2024.05.10.), de legkésőbb a sorsolást követő első munkanapon (2024.05.13) telefonon értesíti, sikertelen hívás esetén további 2 alkalommal, egymást követő munkanapokon (2024.05.14. és 2024.05.15.) Lebonyolító újabb kísérletet tesz. Amennyiben a nyertes ez idő alatt nem elérhető, úgy a pótnyertes kerül kiértesítésre.  

5.5 A nyertes Játékos a nyereményt legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül fogja megkapni.

5.6 A Nyeremények meghatalmazott útján is átvehetők. Meghatalmazott lehet minden legalább e tárgykörben cselekvőképességében nem korlátozott személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

5.7 A Szervező kizárja a Játékból azt a résztvevőt, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Szelvényen feltüntetett elérhetőség nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget és egyéb közterheket a Szervező viseli. A Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

7.1 A Játékról részletes információk a https://primorcosmetics.com/hu/st-moriz-rossmann-x-kremmania-beauty-expo-2024-05-09-nyeremenyjatek/ weboldalon érhetők el.

7.2 A résztvevők a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információt az info@spicecommunication.hu e-mail címről kaphatnak 12:00 és 16.30 között a Játék időtartama alatt.

8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1 A jelen Játékban történő részvétel, és a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1.1. Szervező, mint adatkezelő megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza; azokat nem adja ki további harmadik személyeknek az érintett előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül, a személyes adatokat saját célra nem kezeli és nem dolgozza fel;

8.1.2. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője a Szervező, a kezelt adatokat a Szervező felelős munkatársai ismerhetik meg. Az adatok feldolgozását a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. végzi, mint adatfeldolgozó.

8.2 A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.

8.3 A Játékos bármikor tájékoztatást kérhet a Szervező által kezelt személyes adatainak köréről, illetve bármikor kérheti annak törlését (elfeledéshez való jog) a Szervezőhöz intézett írásbeli (email) nyilatkozatban.  A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

8.4 A Játékos adatai a játék lezárását, a sorsolást követően 90 nappal a Szervező adatbázisából törlése, valamint fizikai megsemmisítésre kerülnek.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1 A regisztrációs lap, kvízkérdések, nyereményszelvény nyomdai hiányosságáért, a Nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2. A Szervező nem szavatolja a Játék szünetmentességét, a Játékot bármikor, bármilyen okból felfüggeszthetik, megszüntetheti.  A Szervező a Játék, valamint a Játék oldalának és alkalmazásának működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban kizárja felelősségét. A Szervező kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

9.3. A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét – a játékszabályzat 5.7. pontjában foglaltak szerint – nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

9.4. A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.  A jelen Játékszabályzatból eredő vitás kérdések eldöntésére Szervező a Kecskeméti Járásbíróság, illetve – perértéktől függően – a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét köti ki. 

A Szervező fenntartja a Játékszabályzatra módosításának a jogát. A Játékszabályzatra módosításáról a Szervező közzététellel értesíti a Játékosokat.

Budapest, 2024.05.09.